Algemene voorwaarden – Studio Maestro

Bekijk de algemene voorwaarden van Studio Maestro hier.

 

Algemene voorwaarden Studio Maestro

Tot stand gekomen op 7 mei 2018.

Algemene Voorwaarden Studio Maestro, gevestigd aan Hondsdrafstraat 4, 5262DH, te Vught, ingeschreven bij de KvK onder nummer 17245215.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.
Studio Maestro: Studio Maestro, ingeschreven bij de KvK onder nummer 17245215.
Bedrijf: De Gebruiker handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
Consument: De Gebruiker niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Studio Maestro voor of ten behoeve van de Gebruiker heeft verricht.
Dienstverlening op afstand: De overeenkomst tussen de Gebruiker en Studio Maestro, waarbij in het kader van een door de Studio Maestro georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.
Honorarium:     De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Gebruiker is overeengekomen.

 

Koop op afstand:

 

 

 

 

Opdracht:

    De overeenkomst tussen de Gebruiker en Studio Maestro, waarbij in het kader van een door

de Studio Maestro georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, tot het sluiten van de

overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor

communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.

 

De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

 

Overeenkomst:

     

Het afgesloten abonnement tussen Studio Maestro en de Gebruiker dat de Gebruiker het recht en toegang geeft tot de door de Studio Maestro online trainingen en elke overeenkomst gesloten tussen Studio Maestro en de Gebruiker.

Product:     Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Gebruiker en Studio Maestro.
Gebruiker:     Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen en/of opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst. Onder de Gebruiker wordt zowel Consumenten als Bedrijven verstaan.

Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Studio Maestro en de Gebruiker, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Studio Maestro, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Gebruiker wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Studio Maestro en de Gebruiker in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Studio Maestro zijn overeengekomen.

Indien Studio Maestro niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Studio Maestro in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Aanbiedingen

Aanbiedingen worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

Alle aanbiedingen van Studio Maestro zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld.

Indien er in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de aanbieding wanneer deze termijn is verlopen.

Alle aanbiedingen van Studio Maestro zijn geldig gedurende de periode die in de aanbieding is opgenomen. De aanbieding vervalt wanneer deze termijn is verlopen.

De aanbieding geldt zolang de voorraad strekt.

Studio Maestro kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de Gebruiker, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod dan is Studio Maestro daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Studio Maestro anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Studio Maestro niet tot levering van een deel van de in de aanbieding begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Totstandkoming en duur overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Gebruiker van de aanbieding van Studio Maestro.

De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Beëindiging overeenkomst

Opzegging kan uitsluitend per e-mail geschieden.

Studio Maestro en de Gebruiker kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de overeenkomst beëindigen.

Zowel Studio Maestro als de Gebruiker kunnen de Overeenkomst te allen tijde, tegen het einde van de datum waarop de Gebruiker is lid geworden, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. De opzegging dient minimaal één werkdag voor deze einddatum te geschieden.  Dit houdt in dat indien de Gebruiker op 10 oktober lid is geworden, de overeenkomst maximaal tegen de negende van iedere maand dient te worden opgezegd en op de tiende van de daaropvolgende maand zal worden beëindigd.

Opzeggingen die in het weekend worden gedaan, zullen pas op maandag in ontvangst worden genomen en worden verwerkt. In dit geval zal maandag als opzegdatum worden aangehouden.

Account

Om gebruik te kunnen maken van de online trainingen krijgt de Gebruiker nadat de betaling is verricht en alle noodzakelijke gegevens heeft verstrekt, een persoonlijk account.

De Gebruiker dient bij de aanmelding zijn persoonlijke gegevens in te vullen.

De Gebruiker beheert zijn account en dient deze zelf in te richten.

Minderjarigen heeft te allen tijde de uitdrukkelijke toestemming nodig van zijn ouder of voogd.

Het is niet toegestaan om de inloggegevens aan derden te verstrekken en/of om de inloggegevens van derde te gebruiken.

Studio Maestro is nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en/of informatie die op de profielpagina van de Gebruiker is geplaatst.

Toegang tot de online training

Indien de Gebruiker heeft aangemeld voor een training, verkrijgt de Gebruiker na betaling toegang tot de online training.

De Gebruiker kan de modules in zijn eigen tijd volgen en de modules blijven tijdens het bestaan van de Overeenkomst beschikbaar voor de Gebruiker. Indien de Gebruiker de Overeenkomst opzegt, zal de toegang tot de ter beschikt gestelde modules worden geblokkeerd en zullen de modules worden verwijderd uit de online omgeving.

Wijziging overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Studio Maestro de Gebruiker hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Studio Maestro zal de Gebruiker hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Studio Maestro de Gebruiker hierover van tevoren inlichten.

Indien een vast Honorarium, prijs en/of tarief is overeengekomen, zal Studio Maestro daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Studio Maestro proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.

Studio Maestro zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Studio Maestro kunnen worden toegerekend.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Gebruiker en Studio Maestro zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Uitvoering overeenkomst

Studio Maestro zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Studio Maestro heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Studio Maestro heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Studio Maestro het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Gebruiker niet wordt betaald, is Studio Maestro niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Studio Maestro het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Gebruiker de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

De Gebruiker verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of

waarvan de Gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Studio Maestro.

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Studio Maestro het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Gebruiker.

Prijzen en tarieven

Ten aanzien van de Gebruiker in de hoedanigheid van Consument zijn de prijzen en tarieven in euro’s uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

Ten aanzien van de Gebruiker in de hoedanigheid van Bedrijf zijn de prijzen en tarieven in euro’s uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

De prijzen en tarieven zijn exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Voor verzendingen naar het buitenland wordt een toeslag in rekening gebracht.

Indien niet uitdrukkelijk een Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal het Honorarium worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van Studio Maestro.

Van alle bijkomende kosten zal Studio Maestro tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Gebruiker opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Gebruiker kunnen worden berekend.

Wijziging honorarium, prijzen en tarieven

Indien Studio Maestro bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste Honorarium, prijs of tarief overeenkomt, dan is Studio Maestro gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het Honorarium, de prijs of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

Indien Studio Maestro het voornemen heeft het Honorarium, de prijs of het tarief te wijzigen, stelt zij de Gebruiker hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Indien de verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Gebruiker de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

 • de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Studio Maestro rustende verplichting ingevolge de wet;
 • de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
 • Studio Maestro alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
 • bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

De Gebruiker heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium, de prijs of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

Studio Maestro zal de Gebruiker in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief in kennis stellen. Studio Maestro zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

 

Koop en/of Dienstverlening op afstand

Deze bepaling is alleen van toepassing op de Gebruiker in de hoedanigheid van Consument.

Ingeval van Koop op afstand dient de levering uiterlijk binnen dertig dagen te geschieden.

Ingeval van Koop en/of Dienstverlening op afstand heeft Studio Maestrohet recht de Gebruiker tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten.

Ingeval van Koop op afstand heeft de Gebruiker het recht de Overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na de ontvangst van de door de Studio Maestro geleverde zaken, zonder opgave van redenen, te herroepen.

In geval van Koop op afstand heeft de Gebruiker het recht de Overeenkomst na 30 kalenderdagen te herroepen indien Studio Maestro het product niet binnen 30 kalenderdagen heeft geleverd, tenzij partijen een afwijkende leveringstermijn over een zijn gekomen.

Ingeval van Dienstverlening op afstand heeft de Gebruiker het recht de Overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na het sluiten van de Overeenkomst, zonder opgave van redenen, te herroepen.

Indien Studio Maestro niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft de Gebruiker het recht de Overeenkomst gedurende één jaar na de ontvangst van de door Studio Maestro geleverde zaken of na het sluiten van de overeenkomst, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien Studio Maestro in één jaar alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van veertien kalenderdagen te lopen.

De Gebruiker kan de Overeenkomst herroepen via het door Studio Maestro geplaatste standaardformulier voor herroeping of op een door de Gebruiker eigen gekozen wijze.

Het herroepingsrecht vervalt op het moment dat de Dienst volledig is verricht. Daarnaast vervalt het herroepingsrecht indien Studio Maestro met de uitvoering van de Dienst is begonnen met uitdrukkelijk voorafgaande instemming van de Gebruiker en indien de Gebruiker heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Studio Maestro de Dienst volledig heeft verricht.

Indien de Gebruiker de geleverde zaken terugzendt, dient de Gebruiker de zaken in een deugdelijke verpakking, met alle geleverde toebehoren en in originele staat, te retourneren. De verzendkosten van het terugzenden komen voor risico en rekening van de Gebruiker.

Indien de Gebruiker gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, is de Gebruiker verplicht de goederen binnen veertien kalenderdagen terug te zenden omdat de Gebruiker Studio Maestro heeft medegedeeld dat hij de overeenkomst herroept.

Indien de Gebruiker gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, dan stort Studio Maestro uiterlijk veertien kalenderdagen na de ontbinding van de Overeenkomst het volledige aanbetaalde bedrag inclusief de betaalde verzendkosten terug.

Indien de zaken niet leverbaar zijn, stelt Studio Maestro de Gebruiker zo spoedig mogelijk op de hoogte en stort Studio Maestro uiterlijk binnen veertien kalenderdagen het aanbetaalde bedrag terug. Indien Studio Maestro en de Gebruiker overeenkomen dat een zaak van soortgelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan komen de verzendkosten voor het terugsturen voor rekening van Studio Maestro. Het voorgaande is alleen van toepassing indien de Gebruiker gebruikt maakt van zijn ontbindingsrecht tijdens de bedenktijd.

Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op:

 • onroerende goederen;
 • financiële diensten;
 • diensten betreffende logies, vervoer, horecabedrijf;
 • diensten die verrichten worden op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 • kranten en tijdschriften, waaronder ook nieuwsbrieven en snelle berichtgevingen;
 • producten en/of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Studio Maestro geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn voordoen;
 • verzegelde producten waarvan de Gebruiker de zegel heeft verbroken;
 • hygiënische producten waarvan de Gebruiker de zegel heeft verbroken;
 • producten en/of diensten die met de instemming van de Gebruiker al binnen de bedenktijd geleverd worden;
 • producten en/of diensten die vanwege hun aard niet teruggezonden kunnen worden;
 • producten en/of diensten die snel kunnen bederven of verouderen;
 • producten en/of diensten van persoonlijke aard;
 • producten en/of diensten op maat gemaakt.

Levering

Levering ten aanzien van de Gebruiker in de hoedanigheid van Consument vindt plaats doordat de zaak in macht wordt gesteld aan de Gebruiker. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Gebruiker.

Levering ten aanzien van de Gebruiker in de hoedanigheid van Bedrijf vindt plaats doordat de zaak ter beschikking wordt gesteld aan de Gebruiker. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Gebruiker.

Levering vindt plaats op locatie van Studio Maestro of op het door de Gebruiker opgegeven adres, tenzij anders overeengekomen.

De Gebruiker is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt.

De Gebruiker is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

Indien de Gebruiker op de plaats van de levering de zaak weigert om af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Gebruiker. De Gebruiker zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

Leveringstermijnen en uitvoeringstermijnen

De levering en de werkzaamheden zullen plaatsvinden en worden uitgevoerd binnen een door Studio Maestro opgegeven termijn.

Indien voor de levering van de zaak of voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

Indien Studio Maestro gegevens of instructies nodig heeft van de Gebruiker, die noodzakelijk zijn voor de levering of de uitvoering van de Overeenkomst, vangen de leveringstermijn en de uitvoeringstermijn aan nadat de Gebruiker deze aan Studio Maestro heeft verstrekt.

Bij overschrijding van de leveringstermijn of de uitvoeringstermijn dient de Gebruiker Studio Maestro schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Studio Maestro alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren of om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering of de uitvoering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Studio Maestro zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Studio Maestro binnen deze termijn niet over tot levering of tot uitvoering, dan heeft de Gebruiker het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Risico-overgang consumenten

Deze bepaling is alleen van toepassing op de Gebruiker in de hoedanigheid van consument.

De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de zaken aan de Gebruiker voor rekening en risico van Studio Maestro.

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Gebruiker over op het moment waarop zaken in de macht van de Gebruiker in de hoedanigheid van Consument of een door de Gebruiker aan te wijzen derde worden gebracht.
Risico-overgang bedrijven

Deze bepaling is alleen van toepassing op de Gebruiker in de hoedanigheid van bedrijf.

De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn tot het tijdstip van het ter beschikking stellen van de zaken aan de Gebruiker voor rekening en risico van Studio Maestro.

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Gebruiker over op het moment waarop zaken aan de Gebruiker of een door de Gebruiker aan te wijzen derde ter beschikking staan.

 

Betaling

Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Studio Maestro aangewezen bankrekening, tenzij anders is overeengekomen. De eerste betaling geschiedt middel iDeal. Daarna zal de betaling plaatsvinden middels automatisch incasso.

Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden. In geval van de regeling Dienstverlening op afstand heeft de Gebruiker altijd de mogelijkheid om de eerste betaling achteraf te voldoen. Na deze betaling zal de betaling middels automatische incasso geschieden.

Betaling achteraf dient te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum, op een door Studio Maestro aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.

De Gebruiker is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

Studio Maestro is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Gebruiker te factureren. Facturatie vindt maandelijks plaats.

Studio Maestro en de Gebruiker kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Gebruiker betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Na het verstrijken van veertien dagen na de factuurdatum is de Gebruiker, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Gebruiker is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van twee procent per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Studio Maestro en de verplichtingen van de Gebruiker jegens Studio Maestro onmiddellijk opeisbaar.

Incassokosten

Indien de Gebruiker in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Gebruiker.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Studio Maestro, voor zover de Gebruiker handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van vijftien procent van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Studio Maestro, voor zover de Gebruiker handelt in de hoedanigheid van Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.

Voor zover de Gebruiker handelt in de hoedanigheid van Consument heeft Studio Maestro pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Studio Maestro de Gebruiker na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen veertien dagen te voldoen.

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Gebruiker.

 

Eigendomsvoorbehoud

Alle door Studio Maestro in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Studio Maestro totdat de Gebruiker hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.

Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Gebruiker, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

 

Opschorting

Indien de Gebruiker een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Studio Maestro het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

Voorts is Studio Maestro bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

 • na het sluiten van de Overeenkomst Studio Maestro omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Gebruiker de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Gebruiker bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Studio Maestro kan worden gevergd.

Studio Maestro behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

 

Ontbinding

Indien de Gebruiker een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Studio Maestro bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Voorts is Studio Maestro bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

 • na het sluiten van de Overeenkomst Studio Maestro omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Gebruiker de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Gebruiker bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • door de vertraging aan de zijde van de Gebruiker niet langer van Studio Maestro kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Studio Maestro kan worden gevergd;
 • de Gebruiker in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
 • de Gebruiker onder curatele wordt gesteld;
 • de Gebruiker komt te overlijden.

Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Studio Maestro op de Gebruiker onmiddellijk opeisbaar.

Indien Studio Maestro de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Studio Maestro niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Gebruiker, is de Gebruiker aansprakelijk voor de door Studio Maestro geleden schade.

 

Overmacht

Een tekortkoming kan niet aan Studio Maestro of de Gebruiker worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Studio Maestro geen invloed kan uitoefenen en waardoor Studio Maestro niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Studio Maestro in redelijkheid niet van de Gebruiker mag worden verlangd.

Studio Maestro heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Studio Maestro zijn verbintenis had moeten nakomen.

In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

Zowel Studio Maestro als de Gebruiker kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Studio Maestro zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

Indien Studio Maestro ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Studio Maestro gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Gebruiker is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

 

Garanties

Studio Maestro garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst. Studio Maestro garandeert tevens dat de geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de zaken die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.

Studio Maestro garandeert dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.

De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen en buiten Nederland.

Indien de geleverde zaak door een derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven.

Indien het geleverde Product en/of de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal Studio Maestro, na vermelding hiervan, binnen een redelijke termijn overgaan tot kosteloze vervanging of herstelling.

Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Gebruiker.

Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Gebruiker of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Studio Maestro in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Studio Maestro geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.

 

Onderzoek en reclame

De Gebruiker is gehouden de geleverde zaken op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na aflevering, te onderzoeken. De Gebruiker is gehouden de Dienst op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na uitvoering, te onderzoeken. Daarbij behoort de Gebruiker te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde en de verrichte Dienst overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.

Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 7 dagen na levering van het Product schriftelijk aan Studio Maestro gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 7 dagen na uitvoering van de Dienst schriftelijk aan Studio Maestro gemeld te worden.

Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 7 dagen na ontdekking ervan aan Studio Maestro gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

Voor de Gebruiker in de hoedanigheid van Consument geldt altijd een termijn van twee maanden bij het ontdekken van zichtbare- en niet-zichtbare gebreken, zoals bedoeld in artikel 7:23 van het Burgerlijk Wetboek.

Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het Product en/of Dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

De eventueel gemaakte verzendkosten voor het op schriftelijk verzoek van de Gebruiker terugzenden van het gebrekkige Product zal Studio Maestro aan de Gebruiker vergoeden. Andere kosten dan verzendkosten zullen door Studio Maestro nooit worden vergoed, tenzij schriftelijk overeengekomen. De verzendkosten worden nimmer vergoed wanneer de Gebruiker Studio Maestro niet schriftelijk om toezending heeft gevraagd.

De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Gebruiker Studio Maestro binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van de gebrekkige zaak.

Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de Gebruiker verplicht tot afname en betaling, tenzij de gekochte zaken geen zelfstandige waarde toekomt.

 

Aansprakelijkheid

De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Gebruiker. Maestro is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Studio Maestro.Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:

 • materiële schade aan de eigendommen van de Gebruiker;
 • redelijke kosten, die Gebruiker heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;
 • redelijke kosten, die Gebruiker redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Gebruiker aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;

redelijke kosten, die Gebruiker redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.

Studio Maestro is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Gebruiker. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Studio Maestro is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Studio Maestro is uitgegaan van door de Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Studio Maestro kenbaar behoorde te zijn.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Studio Maestro of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Studio Maestro is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.

Indien Studio Maestro aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Studio Maestro beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door Studio Maestro aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Studio Maestro overeenkomstig de verzekering draagt.

De Gebruiker dient de schade waarvoor Studio Maestro aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien dagen na het ontstaan van de schade aan Studio Maestro te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Studio Maestro vervalt binnen één jaar nadat de Gebruiker bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

 

Vrijwaring

De Gebruiker vrijwaart Studio Maestro voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Gebruiker toerekenbaar is.

Indien Studio Maestro door derden mocht worden aangesproken, dan is de Gebruiker gehouden Studio Maestro zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Studio Maestro en derden komen verder voor rekening en risico van de Gebruiker.

 

Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen jegens Studio Maestro en de door Studio Maestro (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van twee jaar nadat de Gebruiker Studio Maestro ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.

 

Intellectuele eigendom

Studio Maestro behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Studio Maestro behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Geheimhouding

Zowel Studio Maestro als de Gebruiker zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, Opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.

 

Privacy en cookies

De gegevens en informatie die de Gebruiker aan Studio Maestro verstrekt, zal Studio Maestro zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

Studio Maestro handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is. Studio Maestro zal op grond van de AVG een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden.

De Gebruiker heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.

Bij het bezoeken van de website kan Studio Maestro informatie van de Gebruiker over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

De informatie die Studio Maestro verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

Studio Maestro mag de persoonsgegevens van de Gebruiker uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

Het is Studio Maestro niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Gebruiker uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

Studio Maestro mag de persoonsgegevens van de Gebruiker uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden.

Het is Studio Maestro niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Gebruiker uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

Studio Maestro zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.

De Gebruiker is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.

 

De Gebruiker gaat akkoord dat Studio Maestro de Gebruiker voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Gebruiker niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Gebruiker dit kenbaar maken.

Nieuwsbrief

De Gebruiker kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

De nieuwsbrief houdt de Gebruiker op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.

De Gebruiker ontvangt de nieuwsbrief per mail.

De Gebruiker kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Gebruiker zal dan geen berichten meer ontvangen.

Wijziging algemene voorwaarden

Studio Maestro heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.

Studio Maestro zal de Gebruiker per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de Gebruiker op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Gebruiker het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Studio Maestro partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Gebruiker zijn woonplaats in het buitenland heeft.

Geschillen tussen Studio Maestro en de Gebruiker zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Vindplaats

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 17245215.